Specma OY

Asentajankatu 11
94600 Kemi
Finland

+358 (0)207 509 280